"We are proud of being fully integrated producer"

KALİTE

ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM POLİTİKASI

ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. olarak, “Silikoferrokrom ve Düşük Karbonlu Ferrokrom Üretimi” faaliyetlerimizde kurumsal basiretimizi destekleyecek şekilde, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık güvenlik, risk ve kriz yönetimi, konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen uzun vadeli bir entegre yönetim sistemi ile yönetmeyi benimsedik.
Kuruluşumuzun temel (karar verilmiş) amacı, karlı, etki küresine dahil olan tüm ilgili taraflara katma değer sağlayan, sürdürülebilir büyümeyi hedef edinmiş, ülkemiz için stratejik öneme sahip, örnek bir endüstriyel kuruluş olarak aktif yaşamına devam etmektir. Bu amaçla, kuruluşumuzun stratejik yönünü belirleyen ve destekleyen hedefler belirlenmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşım yolunda, yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerinin gereklerini yerine getirmek temel kuruluş taahhütlerimiz arasındadır.
İş bu politika metni, “ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. Entegre Sürdürülebilir Yönetim Sisteminin” temel taahhütlerini barındırır ve diğer kuruluş politikaları ile uyumlu olup, sistem kurgusunca tüm ilgili tarafların erişimine açılmıştır.
Bu bağlamda;
 • Entegre yönetim sistemi kapsamında işletilen tüm süreçleri sürekli olarak günceller, bu yönde hedefler belirler, iyileştirmeler yapar, ölçer ve sonuçlarını izleriz.
 • Ulusal ve Uluslararası yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak oluşturduğumuz çerçevede; Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma, İnsan Hakları, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki gereklilikleri belirler, öncülük eder, çalışanlarımız, müşterilerimiz, yüklenicilerimiz ve ilgili tüm paydaşlarımız için uyum sağlar ve yerine getiririz.
 • Ekip arkadaşlarımız için tüm yasal faaliyetleri yerine getirirken, ilgili tarafların ve yüklenicilerin sağlığını, güvenliğini, mahremiyetini, memnuniyetini ve konforunu sağlamak için gerekli ortamı yaratır ve önlemlerimizi alırız.
 • Kuruluşumuz operasyonlarından kaynaklı iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimini geniş katılımlı ekipler ile sağlar, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunabilmek için gerekli yatırım, planlama ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştiririz.
 • Yasal çerçevede gereken tüm iç ve dış iletişimimizi en güçlü şekilde yürütür, etki küremizdeki tüm ilgili taraflara basiret ve nezaket ile yaklaşırız.
 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin, çevre etki ve boyutlarını, sosyo-kültürel taraflara etkilerini, iş ve güvenlik risklerini yönetir, etkiyi en aza indirmek ve faydayı azami seviyede tutmak adına planlı çalışmalar yaparız.
 • Enerji yönetimi, su yönetimi, doğal kaynak yönetimi kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması konularında, etkin ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile çevre etkisini ölçmek ve minimize etmek için planlama yaparız.
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması konularına ilave olarak, kurumsal karbon ayak izimizin azaltılabilmesi için kısa- orta ve uzun vadeli planlamalar yaparız.
 • Ulusal ve uluslararası müşterilerden gelen geri bildirimler, kuruluşumuzun başarısını geliştirmek ve gerekliyse telafi edebilmek için fırsat olarak değerlendirilir.
 • Kuruluşumuz çevresi, mahalli komşular, çalışanlar ve müşterilerimiz için ETİ ELEKTROMETALURJİ markasına en uygun şekilde kaliteli ürün, güvenlik, çevre bilinci, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği farkındalıkları yaratmak için faaliyetler yürütürüz.
 • Bu hedefle, çalışanlarımız, ziyaretçi ve yüklenicilerimizi, Sağlık, Emniyet, Çevre, Kalite, teknik ve davranışsal yetkinliklerini, çevre duyarlılığını geliştirecek şekilde eğitimler verir ve gelişim olanakları sağlarız.
ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. Yönetimi olarak, iş bu politika belgesinde belirtilmiş hususları temel yönetim politikası olarak benimsemiş, uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Kalite Belgelerimiz


REACH Nedir?

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören  yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

Amaçları
REACH’in bir kaç amacı vardır:
 • Çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korumayı sağlamak.
 • Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı / ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak.
 • Maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak.
 • AB kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması.
 • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.
Veri yoksa, pazar da yok
REACH’in önemli bir bölümü, üretici ve ithalatçı/ihracatçılarının maddelerini merkezi bir Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirmeleridir.  Bir kayıt paketi, madde hakkında standart bir dizi veri ile desteklenecektir. İstenen verinin miktarı, üretilmek ya da sunulmak istenen maddenin miktarıyla orantılıdır. 
Eğer maddenizi kaydettirmezseniz, bu durumda bunlar hakkındaki veriler üzerinde yer almayacağından sonuçta bu ürünleri yasal olarak AB'de üretemeyecek veya AB piyasasına sunamayacaksınız, yani veri yoksa, pazar da olmayacak!

Kapsam ve muafiyetler
REACH, AB pazarında üretilen veya dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki maddelere uygulanmaktadır. Genel olarak, kendi halindeki, bir karışım içindeki veya eşya içerisindeki (eğer maddenin normal ve açıkça öngörülebilir koşullarda kullanım sırasında eşyadan salınımı isteniyorsa) bütün maddelere uygulanır. Bazı maddeler özel olarak kapsam dışı bırakılmıştır:
 • Radyoaktif maddeler
 • Gümrük kontrolü altındaki maddeler
 • Maddelerin taşınımı
 • İzole Edilmemiş Aramaddeler
 • Atıklar
 • Doğal olarak oluşmuş bazı az-zararlı maddeler
Bazı maddeler için de  özel yasalar kapsamında önlemler alınmıştır:
 • İnsan ve veteriner ilaçları
 • Gıda ve gıda katkı maddeleri
 • Bitki koruma ürünleri ve biyositler
REACH Tüzüğünde, belirli koşullarda kullanılmaları durumunda, daha özel önlemler alınan diğer maddeler:
 • İzole edilmiş aramaddeler (Yerinde ayrıştırılmış ara ürün)
 • Araştırma ve Geliştirmede kullanılan maddeler (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme)