"We are proud of being fully integrated producer"

QUALITY

ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM POLİTİKASI

ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. olarak, “Silikoferrokrom ve Düşük Karbonlu Ferrokrom Üretimi” faaliyetlerimizde kurumsal basiretimizi destekleyecek şekilde, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık güvenlik, risk ve kriz yönetimi, konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen uzun vadeli bir entegre yönetim sistemi ile yönetmeyi benimsedik.
Kuruluşumuzun temel (karar verilmiş) amacı, karlı, etki küresine dahil olan tüm ilgili taraflara katma değer sağlayan, sürdürülebilir büyümeyi hedef edinmiş, ülkemiz için stratejik öneme sahip, örnek bir endüstriyel kuruluş olarak aktif yaşamına devam etmektir. Bu amaçla, kuruluşumuzun stratejik yönünü belirleyen ve destekleyen hedefler belirlenmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşım yolunda, yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerinin gereklerini yerine getirmek temel kuruluş taahhütlerimiz arasındadır.
İş bu politika metni, “ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. Entegre Sürdürülebilir Yönetim Sisteminin” temel taahhütlerini barındırır ve diğer kuruluş politikaları ile uyumlu olup, sistem kurgusunca tüm ilgili tarafların erişimine açılmıştır.
Bu bağlamda;
 • Entegre yönetim sistemi kapsamında işletilen tüm süreçleri sürekli olarak günceller, bu yönde hedefler belirler, iyileştirmeler yapar, ölçer ve sonuçlarını izleriz.
 • Ulusal ve Uluslararası yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak oluşturduğumuz çerçevede; Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma, İnsan Hakları, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki gereklilikleri belirler, öncülük eder, çalışanlarımız, müşterilerimiz, yüklenicilerimiz ve ilgili tüm paydaşlarımız için uyum sağlar ve yerine getiririz.
 • Ekip arkadaşlarımız için tüm yasal faaliyetleri yerine getirirken, ilgili tarafların ve yüklenicilerin sağlığını, güvenliğini, mahremiyetini, memnuniyetini ve konforunu sağlamak için gerekli ortamı yaratır ve önlemlerimizi alırız.
 • Kuruluşumuz operasyonlarından kaynaklı iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimini geniş katılımlı ekipler ile sağlar, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunabilmek için gerekli yatırım, planlama ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştiririz.
 • Yasal çerçevede gereken tüm iç ve dış iletişimimizi en güçlü şekilde yürütür, etki küremizdeki tüm ilgili taraflara basiret ve nezaket ile yaklaşırız.
 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin, çevre etki ve boyutlarını, sosyo-kültürel taraflara etkilerini, iş ve güvenlik risklerini yönetir, etkiyi en aza indirmek ve faydayı azami seviyede tutmak adına planlı çalışmalar yaparız.
 • Enerji yönetimi, su yönetimi, doğal kaynak yönetimi kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması konularında, etkin ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile çevre etkisini ölçmek ve minimize etmek için planlama yaparız.
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması konularına ilave olarak, kurumsal karbon ayak izimizin azaltılabilmesi için kısa- orta ve uzun vadeli planlamalar yaparız.
 • Ulusal ve uluslararası müşterilerden gelen geri bildirimler, kuruluşumuzun başarısını geliştirmek ve gerekliyse telafi edebilmek için fırsat olarak değerlendirilir.
 • Kuruluşumuz çevresi, mahalli komşular, çalışanlar ve müşterilerimiz için ETİ ELEKTROMETALURJİ markasına en uygun şekilde kaliteli ürün, güvenlik, çevre bilinci, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği farkındalıkları yaratmak için faaliyetler yürütürüz.
 • Bu hedefle, çalışanlarımız, ziyaretçi ve yüklenicilerimizi, Sağlık, Emniyet, Çevre, Kalite, teknik ve davranışsal yetkinliklerini, çevre duyarlılığını geliştirecek şekilde eğitimler verir ve gelişim olanakları sağlarız.
ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. Yönetimi olarak, iş bu politika belgesinde belirtilmiş hususları temel yönetim politikası olarak benimsemiş, uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


REACH

What is REACH?

REACH  (EC 1907/2006) aims to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances. This is done by the four processes of REACH, namely the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals. REACH also aims to enhance innovation and competitiveness of the EU chemicals industry.

"No data no market": the REACH Regulation places responsibility on industry to manage the risks from chemicals and to provide safety information on the substances.  Manufacturers and importers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information in a central database in the European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki. The Agency is the central point in the REACH system: it manages the databases necessary to operate the system, co-ordinates the in-depth evaluation of suspicious chemicals and is building up a public database in which consumers and professionals can find hazard information.

The Regulation also calls for the progressive substitution of the most dangerous chemicals (referred to as "substances of very high concern") when suitable alternatives have been identified.

One of the main reasons for developing and adopting the REACH Regulation was that a large number of substances have been manufactured and placed on the market in Europe for many years, sometimes in very high amounts, and yet there is insufficient information on the hazards that they pose to human health and the environment. There is a need to fill these information gaps to ensure that industry is able to assess hazards and risks of the substances, and to identify and implement the risk management measures to protect humans and the environment.

Click here for more information